Komercjalizacja

Uprawnienia i obowiązki poszczególnych osób i instytucji związane z komercjalizacją wyników badań naukowych w Politechnice Lubelskiej są regulowane zapisami następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 86), 
 2. Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej w Politechnice Lubelskiej,
 3. Regulaminy prac Wydziałowych Komisji ds. Komercjalizacji.

 

Procedura komercjalizacji:

 1. Po uzyskaniu wyników prac intelektualnych Twórca / Zespół Twórców przekazują na formularzu nr 1 „Zgłoszenie wyników prac intelektualnych w Politechnice Lubelskiej” dane o uzyskanych wynikach prac intelektualnych kierownikowi swojej jednostki organizacyjnej oraz właściwej Wydziałowej Komisji ds. Komercjalizacji.

  Jakie informacje należy przekazywać? Czy to już wynik, czy jeszcze nie?
   
 2. W terminie 30 dni od daty wpływu informacji o uzyskaniu wyników prac intelektualnych przez Twórcę, Wydziałowa komisja ds. komercjalizacji, podejmuje decyzję dotyczącą dalszych działań, jakie należy podjąć w stosunku do uzyskanych wyników prac intelektualnych.

  Jaką decyzję może podjąć Komisja?
  Kto wchodzi w skład Komisji?
   
 3. W terminie 7 dni od daty podjęcia decyzji przez wydziałową komisję ds. komercjalizacji, przewodniczący komisji przekazuje w formie pisemnej decyzję Twórcy, CIiTT PL oraz do Biura Rzecznika Patentowego uczelni.
   
 4. Wszelkie sprawy związane z uzyskiwaniem i utrzymywaniem ochrony patentowej w Politechnice Lubelskiej są prowadzone przez Biuro Rzecznika Patentowego.
   
 5. Po zapewnieniu ochrony praw własności intelektualnej, Biuro Rzecznika Patentowego przekazuje do CIiTT PL i do Twórcy informację o możliwości upublicznienia wyników prac intelektualnych.
   
 6. CIiTT PL
 • jest odpowiedzialne za udzielanie Twórcom informacji o sposobie komercjalizacji wyników prac intelektualnych,
 • uczestniczy w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do komercjalizacji (umowy, opisy technologii itp.),
 • wspiera Twórców w promowaniu uzyskanych wyników i nawiązywaniu współpracy z przedsiębiorstwami,
 • wystawia faktury VAT związane z komercjalziacją.

 

W celu uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt z CIiTT PL. 

 

Formularzu nr 1 „Zgłoszenie wyników prac intelektualnych w Politechnice Lubelskiej”

Wydział Mechaniczny: doc   pdf

Wydział Inżynierii Środowiska:  doc

Partnerzy

Wybrane oferty