Decyzje

Wydziałowa Komisja ds. Komercjalizacji może podjąć jedną z poniższych decyzji:

Decyzja Komisji

Dalsze działania

Objęcie ochroną prawną (np. patent)

Wszelkie sprawy związane z uzyskiwaniem i utrzymywaniem ochrony patentowej w Politechnice Lubelskiej są prowadzone przez Biuro Rzecznika Patentowego.

Sprzedaż ”know-how”

Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy świadczy CIiTT PL.

Udzielenie licencji

Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy świadczy CIiTT PL.

Utworzenie firmy spin-off

Realizacja komercjalizacji pośredniej odbywa się za pośrednictwem spółki Pollub Invest Sp. z o. o. (prezes zarządu: dr inż. Grzegorz Kłosowski)

Prowadzenie dalszych badań w tym kierunku

Kontynuacja prac badawczych.

Wyniki przeznaczone wyłącznie do publikacji – brak potencjału komercjalizacyjnego

Twórca jest zobowiązany do przygotowania publikacji na temat uzyskanych wyników badań.

Przeniesienie na Twórcę praw do wyników prac intelektualnych

Zgodnie z art. 86e ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym istnieje możliwość nabycia praw własności intelektualnej do wyników badań naukowych. Bliższych informacji udziela CIiTT PL.

Partnerzy

Wybrane oferty