Jakie informacje należy przekazywać?

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Art. 86e ust. 1) mówi o obowiązku podjęcia przez uczelnię decyzji o komercjalizacji wyników badań naukowych w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania of Twórcy informacji o ich uzyskaniu.

Uczelniany „Regulamin komercjalizacji” (t.j. Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej w Politechnice Lubelskiej) doprecyzowuje, że Twórca jest zobowiązany do powiadomienia przełożonego i Wydziałową Komisję ds. Komercjalizacji o:

1)            utworach w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z wyjątkiem utworów naukowych (czyli: program komputerowy – TAK, artykuł naukowy – NIE)

2)            projektach wynalazczych, obejmujących w szczególności:

a)            wynalazki – nowe, niebędące częścią stanu techniki rozwiązania techniczne posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego stosowania;

b)           wzory użytkowe – nowe i użyteczne rozwiązania o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci;

c)            wzory przemysłowe – nowe i posiadające indywidualny charakter postaci wytworu lub jego części, nadane mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację;

d)          projekty racjonalizatorskie – rozwiązania nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, uznane przez Uczelnię za projekty racjonalizatorskie;

3)            oznaczeniach odróżniających, w szczególności znaki towarowe – każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

 

Trudno zatem jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie co jest wynikiem prac intelektualnych, a co nim nie jest. Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i w razie wątpliwości kontaktowanie się z CIiTT PL lub członkami Wydziałowych Komisji ds. Komercjalizacji.

Kiedy należy poinformować Wydziałową Komisję ds. Komercjalizacji o uzyskaniu wyniku prac intelektualnych?

  1. niezwłocznie po zakończeniu projektu badawczego / badawczo-rozwojowego (z wyjątkiem sytuacji, w których umowa na realizację projektu definiuje już konkretny sposób komercyjnego wykorzystania rezultatów projektu),
  2. w sytuacji ubiegania się o ochronę patentową wynalazku, uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy lub rejestracji wzoru przemysłowego,
  3. po zakończeniu zadania badawczego finansowanego ze środków własnych uczelni/wydziału (np. badania statutowe).

 

Kiedy nie ma obowiązku informowania Wydziałowej Komisji ds. Komercjalizacji?

  1. jeśli prace badawcze były realizowane na rzecz podmiotu zewnętrznego i finansowane były przez ten podmiot (umowy typu NN),
  2. jeśli umowa projektu w ramach którego realizowane były prace badawcze wskazywała wprost sposób ich komercyjnego wykorzystania (w tym przypadku należy realizować postanowienia umowy).

Partnerzy

Wybrane oferty