Aktualności

28 kwiecień 2020

Lubelski Pakiet Antykryzysowy – wsparcie dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego


 

Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców będących beneficjentami projektów RPO WL

Pakiet ten obejmuje następujące działania:

  1. W przypadku projektów, których realizacja jest zagrożona lub mogą wystąpić opóźnienia w realizacji – umowy z beneficjentami będą aneksowane w celu wydłużenia terminów składania wniosków o płatność, okres realizacji projektu zostanie wydłużony, możliwość wprowadzania adekwatnych do sytuacji danego beneficjenta zmian do projektu ( w tym wykorzystania powstałych oszczędności).
  2. W przypadku instrumentów finansowych ze środków RPO WL – dodatkowa karencja w spłacie pożyczki do 6 miesięcy z wydłużeniem okresu finansowania (zarówno dla pożyczek nowych jak i już udzielonych), możliwość zastosowania tzw. wakacji kredytowych w trakcie okresu finansowania inwestycji – do 4 miesięcy (kapitał i odsetki), możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek.
  3. W przypadku planowanych naborów w 2020 roku – wydłużenie terminów naboru w ramach konkursów kierowanych do przedsiębiorców, wydłużenie terminów składania uzupełnień/poprawek/wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie, umożliwienie podpisywania umów w późniejszym terminie niż pierwotnie zaplanowany w regulaminie (obecnie 90 dni roboczych).
Więcej informacji na temat działań jakie wprowadzają instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus/

Pakiet osłonowy

W ramach pakietu osłonowego podmioty prowadzące działalność gospodarczą na majątku samorządu województwa lubelskiego, które borykają się ze znaczącym spadkiem przychodów, mogą ubiegać się o całościowe lub częściowe umorzenie należności przysługujących samorządowi.

Aby skorzystać z tej formy wsparcia należy złożyć wniosek zgodnie z wymogami określonymi w uchwale nr XI/193/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie cywilnoprawnych należności pieniężnych przypadających Województwu Lubelskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć drogą elektroniczną poprzez skrzynkę e-puap lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Szczegółowych informacji udziela:

- Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie pod numerem telefonu: 81 532 53 25,

- Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie pod numerem telefonu: 81 44 16 801

Instrument wpierający rynek pracy

 W ramach mechanizmu przedsiębiorcy z województwa lubelskiego mogą uzyskać:

1.      Wsparcie na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • z tytułu przestoju (dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju  w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składki na ubezpieczenia społeczne, czyli 1 533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy);
  • z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy (Fundusz dofinansuje do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi czyli 2 452,27 zł).

Wsparcie to koordynowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

2.      Pomoc z Funduszu Pracy udzielanej przez Powiatowe Urzędy Pracy

  • Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców w wysokości do 5 tys. zł  na pokrycie bieżących kosztów.
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

Szczegółowe informacje na temat instrumentów wspierających rynek pracy oraz formularze wniosków do pobrania znajdują się na stronie : https://wuplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza.

Lubelski Pakiet wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych

 Proponowane działania:

1.      Obniżenie stawki czynszu nawet o 90%, odroczenie płatności czynszu lub rozłożenie go na raty dzierżawcom oraz najemcom nieruchomości, lokali lub pomieszczeń stanowiących własność Gminy Lublin, będących przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi, którzy utracili przychody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na skutek epidemii koronawirusa.

2.      Pomoc w zakresie podatków lokalnych dla przedsiębiorców, których działalność została dotknięta skutkami stanu zagrożenia epidemicznego, w formie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia jego płatności na raty.

3.     Pomoc w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste dla przedsiębiorców, których działalność została dotknięta skutkami stanu zagrożenia epidemicznego, w postaci przesunięcia terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego do 30 czerwca 2020 r. lub rozłożenia na raty płatności z tytułu użytkowania wieczystego.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia oferowanego przez Urząd Miasta Lublin znajdują się stronie: https://lublin.eu/biznes-i-nauka/aktualnosci/wsparcie-dla-lokalnych-przedsiebiorstw-i-organizacji-pozarzadowych,1023,791,1.html

Wsparcie sieci Enterprise Europe Network

Proponowane działania:

1. Usługi informacyjne i doradcze.
2. Informacje nt. rynków zagranizcnych.
3. Poszukiwanie kontrahentów zagranicznych. 
4. Webinaria Informacyjne.

5. Spotania B2B

Więcej informacji o sieci: https://www.een.org.pl/een/o-nas

 

 

Partnerzy

Wybrane oferty