Aktualności

28 październik 2014

Nabór wniosków - Inkubator Innowacyjności


 

OGŁOSZENIE

 

o naborze wniosków na uzyskanie wsparcia komercjalizacji wyników badań zrealizowanych w Politechnice Lubelskiej

 

Przedmiotem zgłoszenia do Projektu mogą być wszelkie gospodarczo użyteczne wyniki badań naukowych i prac rozwojowych
wymienione w § 2 Regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej w Politechnice Lubelskiej, które nie zostały dotychczas skomercjalizowane.

 

        I.            Obszary wsparcia:

  1. 1.        

Promocja oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach wynalazczości - w związku z poszukiwaniem podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań i prac rozwojowych oferuje się zakwalifikowanym uczestnikom Projektu udział w targach wynalazczości lub targach branżowych (krajowych lub zagranicznych) jako wystawca oraz promocję oferty technologicznej za pośrednictwem dostępnych kanałów informacyjnych i w mediach. W ramach budżetu projektu istnieje możliwość finansowania:

  • Opłaty targowej / wystawowej,
  • Przejazdu/przelotu do miejsca organizacji imprezy targowej;
  • Zakwaterowania w miejscu organizacji imprezy targowej.
  1. 2.        

Przygotowanie analiz zdolności komercjalizacyjnej zakończonych projektów badawczych – analizy te zostaną oparte o informacje zebrane przez personel projektu oraz pozyskane od twórców. Każda analiza będzie wskazywała możliwe ścieżki komercjalizacji wyników badań (w tym wycenę technologii). W przypadku rozwiązań nadających się do patentowania zostanie także przeprowadzona analiza patentowa.

  1. 3.        

Dofinansowanie ochrony własności intelektualnej (Generator Innowacji) – w przypadku rozwiązań nadających się do patentowania istnieje możliwość dofinansowania ochrony wynalazku w procedurze krajowej lub, w uzasadnionych przypadkach, w procedurze patentu europejskiego, obejmujące przygotowanie zgłoszenia patentowego oraz wniesienie opłat za zgłoszenie patentowe.

  1. 4.        

Realizacja prac przedwdrożeniowych  (Demonstrator Innowacji) - uczestnicy Projektu mogą skorzystać ze wsparcia finansowego pozwalającego na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wyników prac badawczych do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Uczestnik pragnący otrzymać dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe wypełnia dodatkowo Harmonogram prac przedwdrożeniowych będący częścią Załącznika nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Inkubator Innowacyjności”. W ramach dostępnego budżetu istnieje możliwość finansowania wynagrodzenia pracowników zespołu w zakresie wykraczającym poza zakres obowiązków przewidziany w umowach z uczelnią oraz wydatki na zakup materiałów i surowców, oprogramowania i licencji na oprogramowanie. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego zespołu to 40.000 zł (w tym max. 20.000 na wynagrodzenia i max. 20.000 zł na zakup materiałów i surowców).

 

Istnieje możliwość ubiegania się o wszystkie oferowane formy wsparcia jednocześnie lub formy wybrane przez Zespół badawczy,
w zależności od specyfiki i potrzeb danego projektu.

 

      II.            Osoba upoważniona do złożenia zgłoszenia: Kierownik Zespołu badawczego

    III.            Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 listopada 2014 r.

    IV.            Sposób złożenia zgłoszenia:

1)      Wersja elektroniczna: na adres lctt@pollub.pl, oraz

2)      Wersja papierowa: Biuro Projektu Inkubator Innowacyjności, Wydział Mechaniczny, pok. 730 (osobiście lub gońcem).

 

      V.            Zasady wyboru projektów do wsparcia – Komisja oceniająca dokona wyboru wniosków w oparciu o zasady  przedstawione w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Inkubator Innowacyjności”.  Regulamin dostępny jest na stronie www.lctt.pollub.pl

 

    VI.            Zasady uczestnictwa w projekcie ostały opisane w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Inkubator Innowacyjności” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

  VII.            Sposób rozliczenia uzyskanych środków:

Zespół projektowy, który uzyska wsparcie w ramach projektu jest zobowiązany do:

                                           i.      Zaprezentowania wyników badań podczas seminarium informacyjnego skierowanego do przedsiębiorców oraz innych zespołów badawczych zorganizowanego w ramach projektu w Politechnice Lubelskiej (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku jest prezentacja uzyskanych wyników przedstawiona podczas seminarium);

                                         ii.      Podjęcia działań zmierzających do skomercjalizowania wyniku przez nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami zainteresowanymi wdrożeniem rozwiązania (przy wsparciu personelu projektu Inkubator Innowacyjności) (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku są podpisane listy obecności spotkań – zgodnie z Formularzem nr 1 - Spotkanie
z przedsiębiorcą, dostępnym na stronie internetowej projektu);

                                        iii.      Przedstawienia kierownikowi projektu raportu z przeprowadzonych w ramach uzyskanego wsparcia działań (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku jest wypełniony Formularz nr 2 – raport z realizacji działań wspartych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności).

 VIII.            Termin realizacji prac w ramach projektu: 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników (z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach).

 

Szczegółowe informacje oraz pomoc przy wypełnieniu wniosku można uzyskać w Biurze Projektu Inkubator Innowacyjności w LCTT PL (Wydział Mechaniczny, piętro VII, pok. 730, tel. 4270, e-mail: lctt@pollub.pl) .

 

 Lublin, 28.10.2014

 

Załączniki:

Regulamin

Poziom gotowości technologii

Formularz projektu - docx

Formularz projektu - doc

 

 

Partnerzy

Wybrane oferty