CITT PL

 

 

Decyzją Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 13 października 2016, Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej zostało przekształcone w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej.

 

Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej wspiera współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwój przedsiębiorczości w Województwie Lubelskim.

LCTT PL jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Lubelskiej założoną w 2006 roku. Misją LCTT jest wspieranie rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw oraz inicjowanie współpracy między światem nauki i biznesu. Od początku swojej działalności jesteśmy członkiem Enterprise Europe Network – powołanej przez Komisję Europejską, największej na świecie sieci wspierania przedsiębiorczości.

W celu zapewnienia kompleksowości usług dla nauki i biznesu realizujemy szereg projektów oraz współpracujemy z wieloma instytucjami. Dzięki temu wiele usług możemy świadczyć dla Państwa bezpłatnie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do podjęcia współpracy.

 

 

Do zadań Centrum należy w szczególności:

 

1) gromadzenie informacji na temat potencjału komercjalizacyjnego Uczelni;

2) ocena potencjału komercjalizacyjnego wyników prac badawczych realizowanych na Uczelni;

3) podejmowanie działań zmierzających do komercjalizacji wyników badan naukowych i prac rozwojowych będących własnością Uczelni, w szczególności przez:
a) zamieszczanie i promocje w dostępnych bazach danych ofert technologicznych,
b) promocje ofert technologicznych podczas targów oraz spotkań z przedsiębiorcami i inwestorami,
c) inicjowanie wspólnych badan stosowanych z przedsiębiorstwami;

4) podnoszenie wiedzy pracowników Uczelni w zakresie komercjalizacji wyników badan naukowych i prac rozwojowych oraz praw własności intelektualnej, w szczególności przez organizacje szkoleń i konferencji;

5) wspieranie pracowników Uczelni w zakresie podejmowania działalności gospodarczej typu spin-off;

6) współpraca z Biurem Rzecznika Patentowego Politechniki Lubelskiej, w szczególności w zakresie oceny potencjału komercjalizacyjnego wyników badan naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Uczelni;

7) inicjowanie i rozwijanie bezpośredniej współpracy miedzy Uczelnią i przedsiębiorcami, w szczególności przez wspólne projekty badawcze i badawczo-rozwojowe;

8) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznego finansowania projektów mających na celu komercjalizacje wyników badan naukowych i prac rozwojowych;

9) organizowanie konferencji, sympozjów, targów oraz współpracy międzynarodowej w zakresie transferu wiedzy i technologii;

10) współpraca z Biurem Rozwoju, Promocji i Kooperacji Politechniki Lubelskiej, Lubelskim Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej oraz innymi jednostkami Uczelni, w szczególności

11) w zakresie aplikowania o wspólne projekty Uczelni i przedsiębiorstw.

Partnerzy

Wybrane oferty