Inkubator Innowacyjności+

 

OGŁOSZENIE
 o II naborze wniosków na uzyskanie wsparcia komercjalizacji wyników badań zrealizowanych
w Politechnice Lubelskiej w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+

 

Przedmiotem zgłoszenia do Projektu są wszelkie gospodarczo użyteczne wyniki badań naukowych i prac rozwojowych wymienione w § 2 Regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej w Politechnice Lubelskiej, które nie zostały dotychczas skomercjalizowane.

W ramach Projektu oferowane jest wsparcie realizacji prac przedwdrożeniowych zmierzających do ich skomercjalizowania – uczestnicy Projektu mogą skorzystać ze wsparcia finansowego pozwalającego na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w szczególności dodatkowych testów laboratoryjnych, dostosowania wyników prac badawczych do potrzeb zainteresowanego nabywcy lub pozyskania inwestora, w przypadku zakładania spółki typu spin-off.

Termin składania wniosków o wsparcie realizacji prac przedwdrożeniowych: przedłużono do 31 grudnia 2017 r. do godz. 24:00
(decyduje godzina wysłania wersji elektronicznej na adres citt@pollub.pl) 

 

Regulamin udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Budżet (w wersji Excel)

Wzór raportu

 

Zgodnie z zasadami finansowania projektu, w budżecie prac przedwdrożeniowych należy uwzględnić 20% wkład własny jednostki realizującej prace. Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem finansowania projektu Inkubator Innowacyjności+, przygotowanego przez MNiSW.

Poradnik kwalifikowalności

 

Szczegółowych informacji na temat realizacji projektu udziela CIiTT PL (tel. 4270)

 

Ważne daty:

08.12.2017 - termin składania wniosków

do ustalenia - prezentacja wniosków przed Radą ds. komercjalizacji (zespoły, które uzyskają pozytywną ocenę formalną zostaną poinformowane o godzinie i miejscu prezentacji drogą mailową 11.12.2017)

do 29.12.2017 - ogłoszenie wyników naboru wniosków

od 02.01.2018 do 31.12.2018 (nieprzekraczalny termin) - termin realizacji prac przedwdrożeniowych


Projekt jest finansowany ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).


 

Partnerzy

Wybrane oferty