Regionalna Inicjatywa Doskonałości

UWAGA!!!
 
Obowiązuje całkowity zakaz realizacji płatności za faktury w ramach RID ze środków własnych pracowników PL. Płatności takie nie będą refundowane z konta projektu.

 

Aktualizacja 10.12.2021

Szanowni Państwo, prezentacja oraz nagranie wideo ze spotkania są już dostępne.

Zapraszamy do składania wniosków o granty we wszystkich zadaniach!

 

Aktualizacja 30.11.2021

Szanowni Państwo, otwieramy ostatni nabór na granty w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Zaktualizowane zasady naboru wniosków RID na rok 2022 zostały dodane na stronę www. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu (Zadania 1-5; 8; 9; 12- Tomasz Kuraś, Paweł Chrapowicki: tel. 4870, Agnieszka Jarocka: tel. 4270, oraz Zadania 6; 7; 10; 11- Izabela Fil: tel. 4750).

Termin składania wniosków w naborze na rok 2022 upływa 31.12.2021 o godz. 23.59.

Prosimy o składanie wniosków elektronicznie na adres rid@pollub.pl oraz w wersji wydrukowanej z własnoręcznym podpisem. Wersje wydrukowane można dostarczyć do nas za pośrednictwem kancelarii uczelnianej lub osobiście do biura projektu w budynku Spichlerz. W związku z przenosinami skrzynek poczty elektronicznej będziemy każdorazowo potwierdzać otrzymanie zgłoszenia na adres email.

Spotkanie informacyjne odbędzie się na platformie MS Teams w dniu 10.12.2021 o godz. 10.00. Link pojawi się w dniu spotkania. 

 

 

 

Aktualizacja 19.11.2021

Informacja dla kierowników Zadań 9 oraz 12.

Ze względu na sytuację epidemiczną rezygnujemy z komisyjnego odbióru prac we wskazanych zadaniach. Prosimy o przygotowanie dokumentacji multimedialnej (fotograficznej lub filmowej) potwierdzającej  przeprowadzenie prac demonstracyjnych (prezentacja Power Point, itp.). Dokumentację prosimy dostarczyć do dnia 26.11.2021 do biura projektu drogą elektroniczną lub dostarczając pliki osobiście na nośniku pamięci.

 

Aktualizacja 29.10.2021

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się terminem składania raportów RID 2021, zaktualizowaliśmy wzór raportu (zamieniono logotyp PL na aktualnie obowiązujący). W tym roku nie trzeba składać wniosku o wypłatę wynagrodzenia. Honoraria zostaną wypłacone na podstawie informacji w złożonym raporcie i załącznikach do niego.

 

Aktualizacja z 28.09.2021

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym na skrzynki email kierowników grantów indywidualnych wysłane zostało pismo Kierownika Projektu w sprawie terminu składania raportów z realizacji poszczególnych zadań w roku 2021. Zamieszczamy również wspomniane pismo tutaj.

 

Aktualizacja z 21.02.2021

Szanowni Państwo,

Informacja dla osób planujących tłumaczenia i korekty językowe w ramach RID.

Do każdego zapotrzebowania na wspomniane usługi BZP PL ogłosi postępowanie na www PL. Proszę przygotowywać zapotrzebowania wraz z szacowaniem (zgodnie z aktualnym zarządzeniem- 9/21) i przekazywać je do biura projektu. 

 

Aktualizacja z 29.01.2021

Szanowni Państwo,

Dziś rozesłaliśmy na skrzynki służbowe kierowników poszczególnych grantów RID wiadomość zawierającą decyzję Komisji Projektu w sprawie wysokości przyznanych środków w poszczególnych zadaniach.

Jeżeli ktoś z Państwa nie dostał takiej wiadomości pomimo tego, że znajduje się na liście grantów skierowanych do realizacji, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem projektu RID.

 

Aktualizacja z 22.01.2021

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z listami wniosków zakwalifikowanych do realizacji w RID 2021. Informacje dotyczące wysokości przyznanych środków Kierownicy Grantów otrzymają na służbową skrzynkę email.

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wszystkie materiały (w tym publikacje i monografie) w ramach Projektu RID muszą być oznaczone informacją:

„Projekt/Badania zostały sfinansowane z Projektu Politechnika Lubelska- Regionalna Inicjatywa Doskonałości ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 030/RID/2018/19” w języku właściwym dla opublikowanego materiału/publikacji/monografii.

Dla wersji anglojęzycznej publikacji:

The project/research was financed in the framework of the project Lublin University of Technology-Regional Excellence Initiative, funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education (contract no. 030/RID/2018/19).

UWAGA do Zadania 6!

Do kalkulacji wysokości diet pobytowych i hotelowych prosimy stosować tabelę z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Limit dla diety hotelowej w zadaniu 6 wynosi 25% stawki bazowej limitu na nocleg wynikającej z Rozporządzenia.

UWAGA do Zadania 7!

Do kalkulacji kosztu przyjazdu pracownika naukowego na staż prosimy stosować zarządzenie Nr R-37/2019.

 ---

W dniu 01.12.2021 MNiSW opublikowało zaktualizowany wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Lista dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celem projektu jest zintensyfikowanie wzrostu potencjału badawczego Politechniki Lubelskiej, poprzez rozwój dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna.

Dofinansowanie w ramach projektu będzie przyznawane w następujących procedurach konkursowych:
1. Konkurs na wysoko punktowaną na publikację naukową,
2. Konkurs na monografię naukową,
3. Konkurs na projekt badawczy,
4. Konkurs na zgłoszenie patentowe,
5. Konkurs na udział w renomowanej konferencji naukowej,
6. Konkurs na krótkoterminowy zagraniczny staż naukowy,
7. Konkurs na przyjazd zagranicznego pracownika naukowego,
8. Konkurs na prezentację wynalazku na wystawie międzynarodowej,
9. Konkurs na mini-demonstrator,
10. Konkurs na prezentację popularnonaukową,
11. Konkurs na prezentację dydaktyczną,
12. Konkurs na studencki projekt badawczy.


 

 

Pobierz Regulamin uczestnictwa w projekcie.

Pobierz Załącznik nr 1- Zakres konkursów.

 

 

 

Partnerzy

Wybrane oferty